Reglemente

Sidan uppdaterades: 26 april 2024

Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet. Reglementet fastställdes av RF-stämman 30 maj 2015, och reviderades av RF-stämman 2023 för att gälla från och med 1 juni 2023.

Kapitel 1: Definitioner och tillämpningsområde

Definitioner

Vid tillämpningen av detta reglemente har nedanstående begrepp den betydelse som framgår enligt följande.

Förbjudna personkretsen: Idrottsutövare, Idrottsutövarbiträde, styrelseledamot i IF eller IdrottsAB samt annan med ledande befattning i IF eller IdrottsAB som exempelvis verkställande direktör, klubbchef och sportchef.

Förmån: muta, gåva, vadhållningsvinst eller annat av ekonomiskt värde som tas mot eller förmedlas direkt eller indirekt. Med förmån avses däremot inte officiella prispengar eller andra ekonomiska ersättningar som är en direkt följd av medverkan i viss tävling.

Idrottsutövare: Person som utövar sådan idrott som administreras av SF inom RF.

Idrottsutövarbiträde: tävlingsfunktionär (inklusive domare och tävlingsledare), ledare, tränare, agent, förmedlare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare, IF, IdrottsAB, SDF, SF, RF eller annan tävlingsarrangör.

IdrottsAB: IdrottsAB enligt vad som följer av 11 kap. RF:s stadgar.

Insiderinformation: information som fysisk person erhållit till följd av viss anställning, förtroendeuppdrag eller position som Idrottsutövare eller Idrottsutövarbiträde, och som inte är tillgänglig för allmänheten. Sådan information inkluderar men är inte begränsad till uppgifter om uttagningar till tävling, sjuka och skadade spelare, domartillsättning, vilka spelare som kommer att starta viss match samt lottning i tävlingar.

IF: Idrottsförening enligt vad som följer av 8 kap. RF:s stadgar.

Manipulation: Handlingar som leder till en otillbörlig förändring av, eller påverkan på, förloppet eller resultatet av en tävling eller ett delmoment under en tävling i syfte att erhålla en fördel eller vinst för sig själv eller andra och undanröja hela eller delar av den oförutsägbarhet som normalt är förknippad med förloppet eller resultat av tävlingar. Sådana handlingar kan bestå av

 1. avsiktligt nederlag i en tävling eller delmoment under en tävling, b), avsiktlig underprestation,
 2. avsiktligt felaktig tillämpning av reglerna för den givna idrottsgrenen av tävlingsledare, domare, funktionärer eller andra personer eller organ som tilldelats behörighet i detta avseende,
 3. omotiverad eller obehörig användning av, ingrepp i eller modifiering av den utrustning som används inom den givna idrottsgrenen,
 4. omotiverat eller obehörigt ingrepp i eller ändring av den fysiska ram [spelplan, spelplats] från vilken eller på vilken idrottsgrenen utövas,
 5. avsiktligt användande av utövare under falsk eller modifierad identitet, eller
 6. annan form av avsiktlig manipulation av resultatet av en tävling eller delmoment under en tävling.

RF: Sveriges Riksidrottsförbund RIN: Riksidrottsnämnden

RS: Riksidrottsstyrelsen

SDF: Specialidrottsdistriktsförbund enligt vad som följer av RF:s stadgar.

SF: Specialidrottsförbund enligt vad som följer av RF:s stadgar.

Tävling: Seriespel, cuper, tourer, enstaka matcher eller andra delmoment som utgör tävling enligt respektive SF:s tävlingsregler. Med begreppet tävling avses vid tillämpningen av detta reglemente även tävlingsliknande arrangemang, till exempel men inte begränsat till träningar och uppvisningar vid vilka berörd idrotts tävlingsregler i huvudsak tillämpas.

1 § Tillämpningsområde

Detta reglemente omfattar följande fysiska personer, oavsett om personen är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, och juridiska personer:

 1. Idrottsutövare och Idrottsutövarbiträden som är medlem i, registrerad i, eller har licens hos SF, IF eller IdrottsAB;
 2. Idrottsutövare och Idrottsutövarbiträden som, utan att falla in under 1, deltar i tävlingar och andra aktiviteter som organiseras, godkänns eller stöttas av SF eller IF oavsett var aktiviteten äger rum;
 3. IF och IdrottsAB;
 1. Anställda och förtroendevalda inom RF, SF, SDF, IF och IdrottsAB;
 1. Övriga fysiska personer som genom avtal eller annan form av faktiskt samröre med någon fysisk eller juridisk person som faller in under 1–4 är i en sådan situation att han eller hon kan begå en förseelse enligt detta

2 § Förhållande till RF:s stadgar m.m.

Om en handling är bestraffningsbar såväl enligt detta reglemente som 14 kap. RF:s stadgar och/eller SF:s stadgar och/eller tävlingsregler har detta reglemente företräde. Förseelser som anmäls enligt detta reglemente, men inte bedöms omfattas av reglementet, ska även prövas mot 14 kap. RF:s stadgar.

3 § Tillägg och avvikelser från reglementet

Detta reglemente är bindande för alla SF. Tillägg till eller avvikelser kan endast göras i den utsträckning som framgår av andra och tredje stycket nedan.

SF, eller i förekommande fall SDF, ska i sina tävlingsregler reglera:

 1. Tävlingsmässiga konsekvenser av fastslagna förseelser mot detta reglemente, såsom poängavdrag i tävling, nedflyttning i seriesystem, uteslutning ur tävling, fråntagande av utmärkelser, återkrav på prispengar, avbrytande av utbetalning av idrottsrelaterat finansiellt stöd eller tillhandahållandet av andra idrottsrelaterade förmåner till idrottsutövaren. Tävlingsmässiga konsekvenser får inte åläggas djur som har använts som ett led i manipulation eller vadhållning.
 2. Vad som i förbundets verksamhet utgör ”samma serie av deltävlingar eller matcher” enligt 2 kap. 1 § första stycket 5.

SF har rätt att i sina tävlingsregler utvidga omfattningen av det vadhållningsförbud som följer av 2 kap. 1 § första stycket 5. Utvidgningen får omfatta samtliga tävlingar inom den idrott som SF ansvarar för.

4 § Skyldighet att ha kännedom om reglementet

Det är en skyldighet för alla som omfattas av reglementet att ha vetskap om innehållet i reglementets vid varje tid gällande bestämmelser.

Kapitel 2: Förseelser

1 § Förseelser begångna av fysiska personer

Påföljd enligt 4 kap. 2 § kan ådömas fysiska personer som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. begår Manipulation av Tävling, varigenom en Förmån eftersträvas för egen del.
 2. begår Manipulation av Tävling, i syfte att tillförskansa annan person eller annan förening eller lag än det egna, en Förmån eller idrottslig fördel.
 3. på annat sätt än som följer av 1 och 2 tar emot en muta, mutar, hotar eller tvingar en person att delta i Manipulation i syfte att förändra, säkerställa, påskynda eller påverka ett specifikt resultat i en Tävling eller delmoment av Tävling, oavsett om agerandet syftar till att erhålla en Förmån eller om en fördel eller vinst endast eftersträvas i idrottssyfte.
 4. själv eller genom ombud, inom eller utom riket, ingår vadhållning på utgång av Tävling, eller annat förhållande rörande Tävling av vad slag det än må vara, där personen själv eller dennes lag deltar, såvida personen ingår i den Förbjudna Lag inkluderar i detta sammanhang samtliga lag som personen varit aktiv i under innevarande säsong.
 5. själv eller genom ombud, inom eller utom riket, ingår vadhållning på utgång av Tävling, eller annat förhållande rörande Tävling av vad slag det än må vara, i annan deltävling eller match inom samma serie av deltävlingar eller matcher som personen själv eller dennes lag deltar i, såvida personen ingår i den Förbjudna personkretsen. Lag inkluderar i detta sammanhang samtliga lag som personen varit aktiv i under innevarande säsong.
 6. förmedlar Insiderinformation och detta a) leder till en Förmån för egen del eller för annan, eller b) sker i syfte att en Förmån ska erhållas för egen del eller av annan.
 7. anlitar, tar hjälp av eller på annat sätt samarbetar med person som är avstängd enligt detta reglemente, tidigare versioner av detta reglemente eller för förseelse enligt utländskt reglemente som i allt väsentligt motsvarar detta reglemente.
 8. blir kontaktad av någon för att medverka till en förseelse enligt detta reglemente och underlåter att omedelbart underrätta vederbörande SF om detta.
 9. får kännedom om misstänkt förseelse mot detta reglemente och underlåter att omedelbart underrätta vederbörande SF om
 10. försöker begå, förbereder, förmår eller försöker förmå annan att begå, eller på annat sätt medverkar till en förseelse mot detta

2 § Förseelser begångna av IF eller IdrottsAB

Påföljd enligt 4 kap. 1 § kan ådömas IF eller IdrottsAB som genom styrelseledamöter, eller andra personer med betydande inflytande på IF:s eller IdrottsAB:s verksamhet, i väsentlig mån begått förseelser enligt 1 § ovan.

Kapitel 3: Handläggning av bestraffningsärende m.m.

1 § Bestraffningsorgan

Bestraffningsärende ska i första instans handläggas av SF. Det gäller även prövning som, i enlighet med 1 kap. 2 § andra meningen, sker enligt 14 kap. RF:s stadgar. Vid handläggningen ska protokoll föras.

RIN är andra och sista instans.

SF och RIN ska registrera alla bestraffningsärenden enligt detta reglemente.

2 § Anmälan

Alla får skriftligen anmäla en förseelse enligt detta reglemente.

Avser ett ärende annan person än som omfattas av detta reglemente ska ärendet allt efter omständigheterna, snarast överlämnas till vederbörande nationella eller internationella idrottsorgan.

3 § Yttranderätt m.m.

Bestraffningsorganet ska ge den anmälde tillfälle att yttra sig skriftligen över anmälan. Anmälan får prövas även om den anmälde inte yttrar sig.

Parterna (anmälare och anmäld part) ska tillställas samtliga handlingar och annat åberopat material i ärendet.

Samtliga organisationer och enskilda personer inom RF, är skyldiga att på begäran av bestraffningsorganet avge yttrande och upplysningar.

4 § Ombud

Part får anlita ombud. Ombud ska på begäran styrka sin behörighet genom fullmakt.

5 § Bevisning

Det är parterna (anmälare och anmäld part) som svarar för bevisningen. Bestraffningsorganet får dock på egen hand besluta att bevisning eller annan utredning ska inhämtas.

Anmälaren har bevisbördan för att en förseelse begåtts. Beviskravet är att anmälaren ska göra klart sannolikt att en förseelse begåtts.

Vid prövning av ett ärende ska bestraffningsorganet beakta samtliga föreliggande omständigheter inklusive den anmäldes erkännande.

Om den anmälde inte medverkar i utredningen, t.ex. inte inställer sig till förhandling, får bestraffningsorganet beakta sådan underlåtelse till nackdel för den anmälde.

Uppgifter som lämnas av tävlingsledare, domare eller annan tävlingsfunktionär ska beaktas särskilt, såvida inte övrig utredning visar annat.

Omständigheter till den anmäldes nackdel som slagits fast i lagakraftvunnen dom eller beslut, meddelat av domstol, annan myndighet eller skiljenämnd får ligga till grund för bestraffningsorganets prövning om inte den anmälde visar att avgörandet strider mot grundläggande rättsprinciper.

6 § Muntligt förhör

Muntligt förhör ska hållas, när den anmälde begär det.

Bestraffningsorganet får besluta om muntligt förhör. Till sådant förhör ska parterna kallas.

Den som anmälts för förseelse eller annan som omfattas av detta reglemente, är skyldig att på kallelse av bestraffningsorgan inställa sig till muntlig förhandling.

Om part, vittne eller annan, som ska höras i ett ärende, inte behärskar svenska, eller har hörselnedsättning eller talsvårigheter, får tolk anlitas. SF respektive RIN utser och bekostar lämplig person att biträda som tolk. Den som är jävig i förhållande till sak eller part får inte anlitas som tolk.

7 § Kostnader

Part svarar själv för sina egna kostnader i ärendet. Kostnader för bevisning eller annan utredning som bestraffningsorganet beslutat om på eget initiativ svarar bestraffningsorganet för.

8 § Preskription

Anmälan om förseelse ska ha inkommit inom 10 år från den dag då förseelsen begicks.

9 § Skyndsamhet

Bestraffningsärende ska handläggas med största skyndsamhet.

10 § Avstängning under utredning

När anmälan gjorts får bestraffningsorgan, utan att den anmälde dessförinnan hörts, besluta att denne tills vidare och till dess bestraffningsärendet har blivit avgjort avstängs under utredningen, om det är sannolikt att förseelsen kommer att leda till avstängning.

Avstängning under utredning innebär att den avstängde inte får delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet inom något SF inom RF. Avstängningen omfattar träning, tävling, uppvisning och att utöva uppdrag.

Avstängningsbeslut ska senast inom tre dagar från beslutets meddelande tillställas den avstängde, dennes förening eller IdrottsAB, SDF och SF.

På skriftlig begäran får bestraffningsorgan, även innan anmälan har gjorts, besluta att stänga av en person om det är sannolikt att han eller hon kommer att åläggas avstängning. Beslut får meddelas utan att den som berörs dessförinnan hörts. När sådant beslut om avstängning fattas ska bestraffningsorganet förelägga den som gjort begäran att inom viss tid, längst två månader, ge in en anmälan enligt detta reglemente. På begäran får denna tid förlängas. Den sammanlagda avstängningstiden enligt detta stycke får dock inte överstiga fyra månader. Om anmälan inte görs inom förelagd tid, eller om det annars inte längre finns tillräckliga skäl för avstängning, ska bestraffningsorganet besluta att häva avstängningen.

11 § Övriga handläggningsregler

Utöver vad som föreskrivs om handläggning i detta kapitel gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 14 kap. RF:s stadgar.

Kapitel 4: Påföljder

1 § Böter

För förseelse enligt 2 kap. 2 § ska IF och IdrottsAB dömas till böter, lägst 50.000 kr och högst 500.000 kr. SF har rätt att i sina stadgar föreskriva om ett högre maxbelopp för förening och förenings IdrottsAB, dock högst 1 000 000 kr.

Ådömda böter ska betalas till det SF inom vars verksamhetsområde förseelsen har begåtts och senast inom fyra veckor från dagen för beslutets meddelande. Böter ska användas i arbetet med att motverka manipulation och förbjuden vadhållning inom detta SF.

2 § Avstängning

För förseelse enligt detta reglemente ska fysisk person dömas till avstängning lägst en månad och högst 10 år. För förseelse enligt 2 kap. 1 § första stycket 1–3 och 8 ska avstängningen vara lägst 1 år. Avstängning innebär att den dömde inte får delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet inom något SF inom RF. Avstängningen omfattar träning, tävling, uppvisning och att utöva uppdrag.

3 § Nedsättning av avstängningstid

Vid fastställande av avstängningstid ska den skyldiges ungdom beaktas. Med ungdom avses personer under 18 år.

När den som anmälts för förseelse medverkat i utredningen genom att lämna information som varit av väsentlig betydelse för bestraffningsorganets fastställande att en förseelse begåtts, får tiden för avstängning sättas ned. Tiden får även sättas ned om den anmälde visar att det föreligger synnerliga skäl, såsom att den anmälde utsatts för våld eller allvarligt hot.

Av beslutet ska framgå den tid som skulle kommit i fråga om nedsättning av avstängningstiden inte hade skett med stöd av första och andra stycket ovan.

4 § Upprepade förseelser

Om det, efter att en första förseelse har bestraffats, visar sig att den bestraffade begått en förseelse innan han eller hon underrättats om den först bestraffade förseelsen, ska en ny påföljd dömas ut med beaktande av vad påföljden hade bestämts till om förseelserna hade prövats samtidigt.

Upprepad förseelse, efter det att en avstängning dömts ut, är en försvårande omständighet som ska ha straffskärpande påverkan vid påföljdsbestämningen.

5 § Avstängningstid

Beslut om avstängning ska innehålla uppgifter om första och sista dag. Tiden ska börja inom en vecka från dagen för beslutet. Avstängning under utredningen, enligt 3 kap. 10 §, ska beaktas vid fastställande av avstängningstiden.

6 § Överträdelse av avstängning

Om den som är avstängd inte iakttar vad som gäller för avstängningen ska avstängningstiden förlängas med en tid motsvarande den ursprungliga avstängningstiden. Denna avstängningstid ska räknas från dagen för överträdelsen av avstängningen eller vid flera överträdelser från den senaste överträdelsen.

Överträdelse enligt denna punkt ska handläggas enligt 3 kap.

7 § Rättsverkan av beslut om påföljd

Avstängning till följd av detta reglemente gäller även Tävlingar utanför Sverige.

RS har rätt att, med beaktande av vad som eventuellt föreskrivs i internationella specialidrottsförbunds regelverk, ingå överenskommelse med annat nationsförbund om ett ömsesidigt erkännande av ålagda påföljder.

Kapitel 5: Hur beslut överklagas

1 § Rätt att överklaga

SF:s beslut får av part, eller den som av RF eller SF fått särskild rätt att föra talan, överklagas hos RIN.

RIN:s beslut får inte överklagas.

2 § Tid för överklagande m.m.

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till RIN senast inom två veckor från den dag då beslutet meddelats. Överklagande av beslut att stänga av någon under utredning enligt 3 kap. 11 § är dock inte begränsat till viss tid.

Har överklagandet kommit in till obehörigt organ men inom rätt tid, ska överklagandet anses ha skett inom föreskriven tid trots att överklagandet kommit RIN till handa först efter utgången av den i första stycket angivna tiden.

Om klaganden på sakliga grunder kan styrka att överklagandetiden inte kunnat iakttas, ska överklagandet tas upp till prövning trots att det inkommit till RIN först efter överklagandetidens utgång.

Överklagat beslut får inte ändras utan att motparten beretts tillfälle att yttra sig över överklagandet. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 3 kap.

Kapitel 6: Dispens från och efterskänkande av avstängning

1 § Dispens från avstängning

Den som har stängts av enligt detta reglemente har rätt att när minst ett år av avstängningstiden har förflutit ansöka om dispens för att i viss omfattning få utöva uppdrag eller delta i träning i all idrottsverksamhet alternativt viss idrott. Sådan dispensansökan ska ges in till och prövas av RIN. Dispens ska endast medges om det föreligger särskilda skäl.

Såvida det inte föreligger synnerliga skäl kan maximalt en dispensansökan per år beviljas.

Beslut expedieras och kungörs på sätt som anges i 7 kap.

2 § Efterskänkande av avstängning

Har någon bestraffats med avstängning minst fyra år, får RIN om det föreligger särskilda skäl, sedan minst tre fjärdedelar av avstängningstiden har förflutit, på ansökan av den bestraffade helt eller delvis efterskänka återstående tid av avstängningen.

Beslut expedieras och kungörs på sätt som anges i 7 kap.

Kapitel 7: Expediering och kungörelse av beslut, m.m.

1 § Expediering och kungörelse av beslut

Beslut ska, även om det meddelats på annat sätt, senast inom tre dagar avsändas till parterna och den anmäldes IF eller IdrottsAB, berört SDF och SF.

Beslut ska genom bestraffningsorganets försorg genast kungöras i RF:s officiella kungörelseorgan och på www.idrottenskungorelser.se. Detsamma gäller om RIN ändrat SF:s beslut.

2 § Ändringar i reglementet

Riksidrottsstyrelsen får vid behov mellan RF-stämmorna besluta om ändring av reglementet.

Sådan ändring ska underställas nästkommande RF-stämma för godkännande.

3 § Ikraftträdande

Detta reglemente har fastställts av RF-stämman den 26-28 maj 2023 och träder i kraft den 1 juni 2023. Detta reglemente ersätter tidigare reglemente beslutat vid RF- stämman den 30 maj 2015. Förseelse begången före den 1 juni 2023 får bestraffas enligt tidigare reglemente.

En anmäld förseelse ska bedömas och påföljd bestämmas enligt de bestämmelser som gällde när förseelsen begicks.

Sidan publicerades: 31 augusti 2023

Min match – mitt ansvar

Matchfixning betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och vi har haft flera fall även i Sverige.

Ofta är det en aktiv som hamnar i kläm mellan sin roll inom idrotten och den kriminella världens ekonomiska intressen. Tag ditt ansvar och säg nej innan det har gått för långt.

Anmäl misstänkta fall av matchfixning via den säkra länken i toppen av sidan.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har skrivit en rapport om hur matchfixning organiseras och genomförs i Sverige. Rapporten är den första i sitt slag och innehåller förslag på en rad åtgärder som svensk idrott, Polisen, Svenska Spel och regeringen kan göra för att minska problemet.