Kapitel 5: Hur beslut överklagas

1 § Rätt att överklaga

SF:s beslut får av part, eller den som av RF eller SF fått särskild rätt att föra talan, överklagas hos RIN.

RIN:s beslut får inte överklagas.

2 § Tid för överklagande m.m.

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till RIN senast inom två veckor från den dag då beslutet meddelats. Överklagande av beslut att stänga av någon under utredning enligt 3 kap. 11 § är dock inte begränsat till viss tid.

Har överklagandet kommit in till obehörigt organ men inom rätt tid, ska överklagandet anses ha skett inom föreskriven tid trots att överklagandet kommit RIN till handa först efter utgången av den i första stycket angivna tiden.

Om klaganden på sakliga grunder kan styrka att överklagandetiden inte kunnat iakttas, ska överklagandet tas upp till prövning trots att det inkommit till RIN först efter överklagandetidens utgång.

Överklagat beslut får inte ändras utan att motparten beretts tillfälle att yttra sig över överklagandet. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 3 kap.